ikona facebook ikona instagram

Cele fundacji:

  1. Działalność polegająca na pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób.
  2. Działalność polegająca na pomocy osobom niepełnosprawnym.
  3. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałaniu ubóstwu ludzi, zwalczanie przejawów agresji wobec nich.
  4. Działanie polegające na propagowaniu humanitarnego traktowania ludzi niepełnosprawnych, tłumienia agresji oraz niegatywnych emocji wobec nich.
  5. Działanie na rzecz ochrony przestrzegania praw człowieka.
  6. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu niepełnosprawności oraz niezaradności finansowej, której skutkiem jest ubóstwo.
  7. Popularyzacja I wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych.
  8. Promocja i prowadzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi.

Realizowane przez:

Zarząd fundacji:

Monika Kaleta nr legitymacji: dw001

Rada fundacji:

Paweł Wzorek nr legitymacji: dw003

Aleksandra Kita nr legitymacji: dw004